Toshiba TSD V2 Black Short Socket PRND321

$ 4.99

fits the PRND321
Fits most Japanese cars, such as: Nissan; Mitsubishi; Volvo; Honda, etc.